Montáž a údržba

Objednání zboží

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky, vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zároveň potvrzuje svou způsobilost k právním úkonům. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Při první objednávce bude zákazníkovi rovněž zasláno přihlašovací jméno a heslo pro případné další nákupy v e-shopu, kontrolu objednávky a stavu jejího vyřizování. Pokud neodejde kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Objednávat zboží lze rovněž telefonicky nebo e-mailem.

Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak. 

Záruka a reklamace

Veškeré nabízené zboží pochází od autorizovaných dovozců a oficiálních distributorů pro ČR, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce.

  Záruční doba spotřebního zboží je 24 měsíců. Za vadu je považováno to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou, umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (obsahující jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby). Prodávající může poskytnout záruku přesahující rozsah záruční doby stanovené v zákoně, v záručním listu prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena. Je-li to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listu vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky, jež z ní plynou. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena. Kupující může požadovat výměnu věci nebo výměnu součásti věci pouze není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. o dobu prvních 6 měsíců záruční doby se přenáší důkazní břemeno v reklamačním řízení na prodávajícího.

Jestliže je obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. žárovky, baterie, atd..), může být obvyklá životnost kratší než délka záruky. Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není nijak dotčena, musí se však přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku.

Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla, pokud se nedomluví s prodávajícím jinak.

Kupující je při uplatnění reklamace povinen dodat prodávajícímu reklamované zboží, společně s příslušenstvím, které je nezbytně nutné k posouzení vad zboží.

Kupující je při uplatnění reklamace povinen prodávajícímu prokázat, že je oprávněn uplatňovat reklamaci, a to například předložením kopie dokladu o zakoupení zboží

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a o jejím vyřízení informovat spotřebitele do 30 dnů od jejího uplatnění. Za uplatnění reklamace se pokládá okamžik, kdy byl prodávajícímu doručen, popřípadě sdělen projev vůle spotřebitele uplatnit práva z vadného  plnění.

O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím (mailem, telefonicky, faxem, písemně)

Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.

Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

Kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne převzetí zboží a pokud se jedná o několik druhů nebo částí zboží, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.Adresou pro vrácení zboží je sídlo prodávajícího uvedená v kontaktech, pokud se s prodávajícím nedohodli na jiné adrese. Při odstoupení od kupní smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu spotřebiteli kupní cenu, včetně nákladů vynaložených na dodání zboží kupujícímu, nejpozději do 14 dnů od zániku smlouvy.Podmínkou vrácení celé kupní ceny je, že kupující vrátil prodávajícímu zboží se všemi součástmi a příslušenstvím. Pokud kupující nevrátí zboží se všemi součástmi a příslušenstvím,nebo pošle zboží poškozené,  je prodávající oprávněn vrátit kupujícímu kupní cenu sníženou o hodnotu poškození nebo neposlání dílů.

Informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu.

Prodejce nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, nebyli-li tyto informace na přání zákazníka následně písemně potvrzeny ze strany prodejce.

Informace spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení sporů: K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Třída Kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno,

     www.coi.cz

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů